Kvarken Ports affärsidé och vision

Kvarken Ports affärsidé

Målsättningen är att Kvarken Ports skall vara en stark och långsiktigt stabil plattform för en expansiv utveckling av transport- och logistikverksamheten i regionen. Styrelsen har därför tagit fram följande affärsidé för bolaget:

  • Kvarken Ports skall med stark kundfokusering utveckla ett brett utbud av tjänster inom hamn och transportsektorn för godstrafiken.
  • Kvarken Ports skall med samma kundfokusering säkerställa ett fullgott tjänsteutbud för passagerartrafiken.
  • Kvarken Ports skall tillsammans med andra aktörer i transportsektorn verka för en hållbar multimodal transportinfrastruktur i regionen.
  • Kvarken Ports skall genom hög effektivitet och servicegrad vara en generator för att stärka kundernas konkurrenskraft och bidra till värdetillväxt i transportkedjan.

Kvarken Ports vision

Kvarken Ports styrelse har konstaterat att det finns goda grunder att ha en stark ambition kring förväntningarna på en positiv utveckling av handeln och därmed transportflödena i norra delen av Östersjön, i synnerhet kring möjligheterna för en trafik i öst-västlig riktning. Således har styrelsen utformat följande vision för bolaget:

  • Kvarken Ports skall vara en ledande hamn vad avser marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna.
  • Kvarken Ports skall vara en betydande aktör i uppbyggnaden av ett samlat transportcenter i regionen och i det transeuropeiska transportnätet i norra Östersjön.
  • Kvarken Ports skall uppfattas som det nya, spännande företaget där nytänkande, kompetens och delaktighet står i fokus.