Sjöfartsskydd (ISPS)

Hamnen är ett ISPS-område och därmed ett skyddat område där tillträde kräver speciellt tillstånd. Om du behöver vistas i området krävs godkänt tillstånd som du söker hos Kvarken Ports samt godkänd utbildning (e-learning).

Med ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security Code) följer vissa grundläggande krav som att genomföra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar och åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. För Umeå hamn innebär det att allt tillträde till hamnområdet måste kontrolleras samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnområdet enligt ISPS-koden ska elimineras.

Alla transporter och övriga ärenden till hamnarna kommer uteslutande att ske via angivna gater, där också ärendet ska anmälas. Inom dessa områden kommer endast behörig personal äga tillträde. Med behörig personal avses i detta avseende personer som har erhållit ett av Kvarken Ports utfärdat identitets- eller passerkort samt besättningar.

Transportstyrelsen har som tillsynsmyndighet fastställt och godkänt skyddsutredningar och skyddsplaner för Umeå hamn i enlighet med ISPS-koden. Hamnområdena betraktas utifrån detta som skyddsområde.

För utbildning och ansökan om tillträde gå vidare till sidan "Ansök om tillstånd".